logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Chức năng, nhiệm vụ


 

I. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý toàn bộ hoạt động khoa học và công nghệ của nhà trường; các hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ; xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển công tác nghiên cứu khoa học và kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ của Trường ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; tổ chức quản lý và triển khai các hoạt động khoa học công nghệ, hoạt động xuất bản và sở hữu trí tuệ của nhà trường.

 

II. Nhiệm vụ

1. Tham mưu cho Hiệu trưởng về phương hướng, chủ trương, quy định về quản lý và nghiên cứu khoa học của nhà trường; Xây dựng các chương trình, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về nghiên cứu và dịch vụ khoa học công nghệ của nhà trường; Đầu mối xúc tiến phát triển các hoạt động nghiên cứu và dịch vụ khoa học công nghệ;

2. Hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế nội bộ về hoạt động nghiên cứu và dịch vụ khoa học công nghệ và công tác khen thưởng của nhà trường;

3. Tổ chức triển khai thực hiện công tác sơ tuyển, xét duyệt, tiếp nhận và triển khai các dự án, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và các phòng thí nghiệm; Theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện, đánh giá, nghiệm thu và lưu trữ kết quả các đề tài, dự án các cấp;

4. Đề xuất, tham gia thực hiện và theo dõi hoạt động mua sắm nguyên vật liệu, hóa chất, máy móc, thiết bị và hoạt động thuê ngoài từ nguồn kinh phí của các dự án, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và các phòng thí nghiệm;

5. Phối hợp với các đơn vị có liên quan mở rộng quan hệ đối ngoại trong lĩnh vực khoa học và công nghệ để tiếp nhận các đơn đặt hàng, nghiên cứu các chương trình, đề tài nghiên cứu và dự án khoa học trong và ngoài nước;

6. Hỗ trợ và phối hợp với các đơn vị tổ chức hội nghị/hội thảo quốc tế và trong nước;

7. Tổ chức, quản lý và đề xuất giải pháp tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh; Tham gia hỗ trợ tổ chức các cuộc thi về nghiên cứu khoa học trong sinh viên, học viên.

8. Tổ chức quản lý và công bố các thông tin khoa học thuộc các lĩnh vực đã có trong Trường; Quản lý và phát triển trang web khoa học và công nghệ của Trường;

9. Tổ chức thực hiện các hoạt động về sở hữu trí tuệ của nhà trường;

10. Nhiệm vụ trị sự, thư ký và phát hành Tạp chí của Trường;

11. Dự trù kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu và dịch vụ khoa học công nghệ;

12. Tổng hợp khối lượng khoa học công nghệ của CBGV và đề nghị xét khen thưởng cho các cá nhân, nhóm tác giả có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học; Hỗ trợ và khuyến khích CBGV tham gia các Giải thưởng về Khoa học Công nghệ trong và ngoài nước;

13. Thực hiện công tác tổng hợp và báo cáo về hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học theo quy định;

14. Ủy viên, thư ký Hội đồng Khoa học và Đào tạo của nhà trường;  

15. Phối hợp với các đơn vị tham gia các sự kiện giới thiệu khoa học công nghệ của nhà trường (triển lãm, hội chợ, …);

16. Tổ chức thẩm định ấn phẩm;    

17. Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà trường. Tham gia các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.