logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Nhân sự


GS.TS. Phạm Văn Hùng
Trưởng Phòng
Email: pvhung@hcmiu.edu.vn
Ext: 3858

TS. Nguyễn Ngọc Duy Phương
Phó Trưởng Phòng
Email: nndphuong@hcmiu.edu.vn
Ext: 3858

ThS. Lê Quang Vinh
Tổ trưởng
Email: lqvinh@hcmiu.edu.vn
Ext: 3855

Công việc phụ trách:
- Quản lý đề tài hợp tác song phương
- Quản lý đề tài Sở KHCN Tp.HCM
- Quản lý đề tài Nafosted
- Quản lý đề tài Tây Nam Bộ
- Quản lý đề tài cấp Nhà nước
- Quản lý đề tài hợp tác NCKH có nguồn kinh phí nước ngoài
- Báo cáo thống kê
- Xác nhận lý lịch khoa học
- Quản lý hồ sơ xây dựng PTN về KH&CN
- Quản lý đề tài từ Vingroup
- Các văn bản góp ý liên quan

CN. Phạm Thị Cát Tiên
Tổ trưởng
Email: ptctien@hcmiu.edu.vn
Ext: 3855

Công việc phụ trách:
- Quản lý đề tài Cấp trường
- Tính Khối lượng NCKH của Giảng viên phục vụ cho tính vượt giờ và đánh giá công tác của GV
- Xét khen thưởng đăng vượt bài báo công bố KH
- Tổ chức Hội thảo cấp Trường
- Quản lý Công bố khoa học của GV
- Dự toán và rà soát kinh phí hoạt động thường xuyên của Phòng QLKH
- Giải thưởng thường niên ĐHQG
- Báo cáo thống kê
- Các văn bản góp ý liên quan

ThS. Trần Ngọc Diễm Châu
Chuyên viên
Email: tndchau@hcmiu.edu.vn
Ext: 3338

Công việc phụ trách:
- Quản lý đề tài ĐHQG loại A, B, C
- Thẩm định ấn phẩm
- Tổ chức hội nghị Quốc tế
- Hội đồng Y Đức và Hội đồng chăm sóc sử dụng động vật
- Văn bản pháp luật về KHCN
- Các văn bản góp ý liên quan

ThS. Nguyễn Lê Khánh Linh
Chuyên viên
Email: nlklinh@hcmiu.edu.vn
Ext: 3338

Công việc phụ trách:
- Quản lý đề tài cấp Sinh viên (Nghiên cứu sinh)
- Giải thưởng khác (SV, Bảo Sơn, …)
- Tổ chức Hội thảo, Seminars cấp Khoa/Bộ môn, cấp Sinh viên
- Tổ chức sự kiện KHCN (Triển lãm, Hội chợ, ...)
- Quản lý công văn của Phòng
- Các văn bản góp ý liên quan
- Tham luận và các loại góp ý khác

ThS. Huỳnh Vĩnh Trường
Chuyên viên
Email: hvtruong@hcmiu.edu.vn
Ext: 3338

Công việc phụ trách:
- Xây dựng và phát triển hệ thống các phần mềm của phòng QLKH
- Tạp chí khoa học online của Trường
- Quản lý hồ sơ xây dựng PTN về KH&CN
- Kiểm tra xác nhận lý lịch khoa học

ThS. Nguyễn Thái Châu
Chuyên viên
Email: ntchau@hcmiu.edu.vn
Ext: 3338

Công việc phụ trách:
- Sở hữu trí tuệ
- Hội đồng Khoa học Đào tạo
- Tạp chí
- Hỗ trợ hội nghị quốc tế
- Hỗ trợ thẩm định ấn phẩm KHCN