logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Các quy định


1. Quyết định số 193/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22 tháng 03 năm 2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện và quản lý đề tài khoa học và công nghệ trong ĐHQG-HCM

2. Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 04 năm 2015 của Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

3. Công văn số 1567/ĐHQG-KHCN ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minhvề việc hướng dẫn Triển khai Thông tư 55 tại ĐHQG-HCM

4. Thông tư số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Tài Chính về việc Quy định Khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

5. Quyết định số 17/QĐ-ĐHQT-QLKH ngày 11 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế về việc ban hành Quy định, quy trình, biểu mẫu tổ chức, thực hiện, quản lý Hội nghị hội thảo khoa học Quốc tế về khoa học & công nghệ do Trường Đại học Quốc tế (đồng) tổ chức

6. Quyết định số 360/QĐ-ĐHQT-TCHC ngày 26/12/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế về việc ban hành Quy định về phân phối thu nhập từ các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đào tạo ngắn hạn

7. Quyết định số 94/QĐ-ĐHQT-QLKH ngày 24/3/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ; Quy định về Đạo đức trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Quốc tế

8. Quyết định số 396/QĐ-DHDQT ngày 03/6/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện và quản lý đề tài khoa học và công nghệ tiềm năng, trọng điểm và đặt hàng của Trường Đại học Quốc tế

9. Quyết định số 395/QĐ-DHDQT ngày 03/6/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện và quản lý đề tài khoa học và công nghệ cáp cơ sở dành cho sinh viên và học viên sau đại học của Trường Đại học Quốc tế

10. Quyết định số 115/QĐ-ĐHQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Quy định tổ chức thực hiện và quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở dành cho sinh viên và học viên sau đại học của Trường Đại học Quốc tế ban hành kèm theo Quyết định số 395/QĐ-ĐHQT ngày 03 tháng 6 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế

11. Quy định về việc sửa đổi thông tin và cách trình bày trong các công bố quốc tế

12. Quyết định số 480/QĐ-ĐHQT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý Khoa học Trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

13. Quyết định số 53/QĐ-ĐHQT v/v ban hành Hướng dẫn xây dựng nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh Trường Đại học Quốc tế

14. Thông tư 03/2023/TT-BTC Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ