logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Thông báo v/v tham gia giải thưởng Sinh viên NCKH Euréka - lần 21 năm 2019

09/09/2019 - 10:47

I. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

- Sinh viên hiện đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trên toàn quốc đều có quyền đăng ký tham gia, theo 02 hình thức sau: cá nhân hoặc tập thể (mỗi tập thể không quá 5 sinh viên), mỗi cá nhân hoặc tập thể có thể đăng ký tham gia 1 hoặc nhiều công trình.

II. NỘI DUNG GIẢI THƯỞNG:

- Giải thưởng dành cho những đề tài/công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên.

- Yêu cầu: Đề tài/công trình gửi tham gia dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng ứng dụng cao và đảm bảo tính khoa học.

III. HỒ SƠ THAM DỰ:

  1. Phiếu đăng ký công trình tham dự Giải thưởng của tác giả hay nhóm tác giả công trình (1 bản theo mẫu M1, có dán hình 3x4). (đính kèm mẫu trong thể lệ)
  2. Bản sao Chứng minh nhân dân (CMND) không cần công chứng của tác giả, nhóm tác giả (nếu là nhóm tác giả, photo CMND của tất cả thành viên trong nhóm).
  3. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả dự thi nộp về cho phòng QLKH 03 quyển đề tài công trình nghiên cứu tại vòng bán kết (tiếng Anh hoặc tiếng Việt).

 Chi tiết về bố cục Công trình nghiên cứu xin vui lòng truy cập trang web: http://eureka.khoahoctre.com.vn/eureka/ 

File đính kèm : 

IV. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ TẠI PHÒNG QLKH:

- Các tác giả tham dự vui lòng gửi hồ sơ đến phòng QLKH: trước ngày 23/9/2019 để phòng thực hiện các bước tiếp theo. 

 

Chuyên viên liên hệ: Nguyễn Lê Khánh Linh -  (028) 37244270 (Ext:3338)

Email: nlklinh@hcmiu.edu.vn

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC