logo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Thông báo mời viết bài tham luận Hội thảo "Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"

28/04/2022 - 09:29

Phòng QLKH trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô thông tin chính như sau:
- Hội thảo do Đại học Quốc gia TP.HCM phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức dự kiến vào ngày 03/6/2022 tại ĐHQG-HCM.

- Chủ đề gợi ý: "Hoạt động đào tạo, nghiên cứu và xây dựng đội ngũ theo cơ chế tự chủ tài chính tại trường Đại học Quốc tế"

Quý Thầy Cô tham gia vui lòng nộp bài trước ngày 15/5/2022 theo thông báo của Ban tổ chức.

- Nội dung, cách thức trình bày và các thông tin liên quan, Quý thầy cô vui lòng xem văn bản đính kèm.

Tải nội dung Công văn số 647/ĐHQG-KHCN ngày 14/4/2022 tại đây.

Trân trọng,

Phòng Quản lý Khoa học