logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Bản mô tả mẫu về đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích

13/06/2022 - 02:24

Quý thầy cô có nhu cầu có thể tải tài liệu về để tham khảo trước khi nộp đơn đăng ký, cụ thể:

- Bản mô tả mẫu về hợp chất;

- Bản mô tả mẫu về chế phẩm;

- Bản mô tả mẫu về cơ cấu;

- Bản mô tả mẫu về quy trình;

- Bản mô tả mẫu về thiết bị.