logo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Thông báo viết bài tham luận Hội thảo "Đổi mới toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị dịch vụ sự nghiệp công trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"

11/10/2022 - 09:32

Phòng QLKH trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô thông tin chính như sau:
- Hội thảo được tổ chức bởi Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

- Thời gian: Dự kiến trong tuần 3 tháng 10 năm 2022.

- Quý Thầy Cô tham gia vui lòng nộp bài trước ngày 15/10/2022 theo thông báo của Ban tổ chức.

- Nội dung, cách thức trình bày và các thông tin liên quan, Quý thầy cô vui lòng xem văn bản đính kèm.

https://drive.google.com/file/d/1hHb0VNmY6Kr47MQiRqmvqcEVpAmKcv2d/view?usp=sharing

Trân trọng,
Phòng Quản lý Khoa học