logo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Thông báo đăng ký đề tài KH&CN cấp cơ sở dành cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh năm 2022

12/10/2022 - 02:22

Thời gian đăng ký:

- Sinh viên, Học viên cao học và Nghiên cứu sinh nộp hồ sơ đăng ký về Khoa/Bộ môn/Trung tâm trước 16g00 Thứ Sáu ngày 04/11/2022.
   + Thuyết minh đề cương (Mẫu S1).
   + Bảng điểm (Chỉ đối với sinh viên).

- Đơn vị tập hợp hồ sơ của CNĐT và công văn kèm theo danh sách đề xuất hội đồng (Mẫu S7 và S8) gửi về địa chỉ email: nlklinh@hcmiu.edu.vn trước 16g00 Thứ Sáu ngày 11/11/2022.
 Chi tiết về các biểu mẫu dành cho CNĐT và Đơn vị vui lòng truy cập tại địa chỉ: https://ord.hcmiu.edu.vn/bieumau

Thông tin chi tiết, Quý Thầy Cô vui lòng xem Thông báo theo link sau: https://drive.google.com/file/d/1332KxZGzBLRoAQekYuwOX6nqyJ6ixe1f/view?usp=sharing

Kính đề nghị Quý Thầy Cô, Quý Khoa, Bộ môn và Trung tâm, Phòng CTSV, Phòng ĐTĐH, Phòng ĐTSĐH và Đoàn Thanh niên hỗ trợ phổ biến đến Sinh viên, Học viên cao học và Nghiên cứu sinh có quan tâm đăng ký tham gia.

Chuyên viên liên hệ: Nguyễn Lê Khánh Linh, nlklinh@hcmiu.edu.vn (Ext: 3338).

Trân trọng.