logo

ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN, KHAI PHÓNG, HỘI NHẬP "

Danh mục các đề tài NCCB trong KHTN&KT của Trường Đại học Quốc tế được Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tài trợ năm 2019 - đợt 2

13/01/2020 - 09:15

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng thông báo Danh mục các đề tài NCCB trong KHTN&KT của Trường Đại học Quốc tế được Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tài trợ năm 2019 - đợt 2 . 

Vui lòng tham khảo danh mục tại đây

Trân trọng.