logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Proceedings of The Second Scientific Conference for Students 2021

06/06/2022 - 02:39

Link tải tại đây: https://drive.google.com/file/d/1k1auTqc8nnVRLzFbbOqIx3MGQuiRoROC/view?usp=sharing