logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

MỜI ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ NÂNG CAO TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2023

24/02/2023 - 08:22

Mọi thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại:

https://dost.hochiminhcity.gov.vn/thong-bao/moi-dang-ky-thuc-hien-cac-nhiem-vu-nghien-cuu-khoa-hoc-phat-trien-cong-nghe-va-nang-cao-tiem-luc-khoa-hoc-va-cong-nghe-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-nam-2023/

Trân trọng.