logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Thông báo Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023

08/03/2023 - 01:57

Phòng QLKH trân trọng thông báo và kính nhờ Quý Thầy Cô và Quý đơn vị phổ biến đến giảng viên và sinh viên về việc tham gia Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên với các thông tin chính như sau:

1. Đối tượng:
- Sinh viên đang theo học (chưa tốt nghiệp) tại trường Đại học Quốc tế tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

2. Yêu cầu:
a) Mỗi đề tài do 01 sinh viên chịu trách nhiệm thực hiện chính, số lượng thành viên tham gia không quá 05 sinh viên và tối đa có 02 người hướng dẫn, trong đó có 01 người hướng dẫn chính;
b) Sản phẩm của đề tài được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn ít nhất 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng. Các hình thức công bố bao gồm:
- Sách chuyên khảo, sách tham khảo được cấp giấy phép xuất bản.
- Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học.
- Báo cáo trình bày hoặc đăng trong kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế.
- Báo cáo hoặc trưng bày, trình diễn sản phẩm tại hội nghị, hội thảo, seminar từ cấp khoa trở lên.
- Ứng dụng trong thực tiễn có xác nhận của tổ chức, đơn vị sử dụng sản phẩm của đề tài.

c)  Đề tài được cơ sở giáo dục đại học tổ chức đánh giá, lựa chọn gửi tham gia xét Giải thưởng;
d)  Đề tài chưa nhận hoặc chưa gửi tham gia bất kỳ Giải thưởng cấp Bộ hoặc tương đương trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ;
đ) Khóa luận, đồ án tốt nghiệp không được gửi tham gia xét Giải thưởng.
e) Công trình, đề tài tham gia xét giải thưởng đảm bảo trung thực trong nghiên cứu khoa học;
f) Tính đến thời điểm xét tặng Giải thưởng, tác giả/tập thể tác giả không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013.

3. Lĩnh vực khoa học và công nghệ của giải thưởng, bao gồm 06 lĩnh vực sau:
- Khoa học Tự nhiên
- Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
- Khoa học Y, Dược
- Khoa học Nông nghiệp
- Khoa học Xã hội
- Khoa học Nhân văn

4. Hồ sơ tham gia xét giải:
- Danh sách tổng hợp có xác nhận của Khoa/Bộ môn (file excel đính kèm)

a) Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng dành cho sinh viên (Mẫu 01 b);
b) Ba (03) bản báo cáo tổng kết đề tài tham gia xét Giải thưởng (Mẫu 04);
c) Một (01) bộ tài liệu minh chứng công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng kết quả nghiên cứu của đề tài (nếu có); bản sao các văn bản, tư liệu khoa học và công nghệ, tài liệu khác có liên quan đến công trình (nếu có);
d) Minh chứng kèm theo để xác định số lượng đề tài tối đa được gửi của cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Quy chế này.
đ) Một (01) bản hồ sơ điện tử có đầy đủ tài liệu quy định tại điểm a, b, c và d khoản này. (Đồng thời cả file PDF và file Word)

5. Thời hạn nộp hồ sơ gồm bản in về phòng QLKH và hồ sơ điện tử đến địa chỉ nlklinh@hcmiu.edu.vntrước 16h00 ngày Thứ Sáu 09/6/2023 để phòng tổng hợp và thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Thông tin chi tiết, Quý Thầy Cô vui lòng xem file đính kèm: https://drive.google.com/drive/folders/1I5U3NUNp11oC8KVVb8nrRBOtV9Xg3SBe?usp=share_link

Chuyên viên liên hệ: Nguyễn Lê Khánh Linh, ext: 3338
Email: nlklinh@hcmiu.edu.vn
Trân trọng,