logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Năm Quốc tế về Khoa học cơ bản

22/05/2023 - 04:18

Đề án Năm Quốc tế về Khoa học cơ bản bắt đầu từ năm 2018 dưới sự chủ trì của ông Michel Spiro và GS Trần Thanh Vân, với sự tham gia của 40 tổ chức và viện nghiên cứu trên toàn thế giới. Đề án nhận được sự ủng hộ của 28 nhà khoa học danh tiếng và Việt Nam là quốc gia đầu tiên chấp nhận đồng tác giả cho dự thảo bản đề án.

UNESCO sẽ đóng vai trò chủ trì và đầu mối trong việc tổ chức Năm Quốc tế Khoa học cơ bản. Sự kiện chính là hội nghị "Khoa học, Đạo đức học và Sự phát triển con người" diễn ra tại trụ sở UNESCO vào tháng 6 năm 2022.

Trên toàn cầu, sẽ có nhiều hoạt động và sự kiện được tổ chức nhằm thúc đẩy năm này. Mục tiêu là tăng cường giáo dục và đào tạo khoa học, tài trợ cho nghiên cứu cơ bản và phổ biến Khoa học Mở.

Năm Quốc tế về Khoa học cơ bản vì sự phát triển bền vững nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của khoa học cơ bản và khích lệ sự tham gia trong lĩnh vực này đối với phát triển bền vững.