logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Proceedings of the Third Scientific Conference for Students 2022

10/03/2023 - 08:14

Link tải tại đây: https://drive.google.com/file/d/1ltUmpSrTihSVEUYLkyHNxDzkgYEXX_SI/view?usp=share_link