logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Trường Đại học Quốc tế tổ chức họp nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp ĐHQG-HCM loại C năm 2021

01/06/2023 - 08:04

Sau hơn hai năm thực hiện, nhóm nghiên cứu đã đạt kết quả gồm 01 bài báo quốc tế ISI Q1 và góp phần đào tạo 04 Sinh viên đại học bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp.

Các thành viên của Hội đồng nghiệm thu đều đánh giá cao kết quả mà nhóm nghiên cứu đạt được, cùng những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của các nhóm nghiên cứu khi thực hiện đề tài.