logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Lịch nghiệm thu đề tài B2021 29/8/2023

25/08/2023 - 03:47

Thời gian: Lúc 08g30, ngày 29/8/2023

Địa điểm: Trường Đại học Quốc tế, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức

Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế

Mã số đề tài: B2021-28-04

Tên đề tài: Gia cường khả năng kháng cắt của dầm bêtông cốt FRP

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Cao Thanh Ngọc

Quyết định nghiệm thu số 1115/QĐ-ĐHQG ngày 16/8/2023 của Giám đốc ĐHQG-HCM

Chủ tịch Hội đồng: GS. TS. Lê Văn Cảnh