logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG loại B tại Trường Đại học Quốc tế: Một số lớp bài toán tối ưu với yếu tố không chắc chắn và ứng dụng

05/09/2023 - 07:16

1.

Tên đề tài:

Một số lớp bài toán tối ưu với yếu tố không chắc chắn và ứng dụng

 

2.

Mã số

B2021-28-03

3.

Chủ nhiệm đề tài:

GS. TSKH. Nguyễn Định

Nhóm nghiên cứu gồm: 01 PGS.TS và 01 NCS.

4.

Đơn vị:

Trường Đại học Quốc tế , Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

5.

Lĩnh vực:

Toán

6.

Loại hình:

Nghiên cứu  cơ bản

7.

Thời gian thực hiện:

 24 tháng

8.

Kinh phí nghiên cứu:

560 triệu đồng

9

Thời gian nghiệm thu

Ngày 30 tháng 8 năm 2023

10

Chủ tịch Hội đồng và quyết định thành lập HĐ

GS.TS. Đặng Đức Trọng (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM) theo Quyết định 1113/QĐ-ĐHQG, ngày 16/8/2023 của Giám đốc ĐHQG-HCM.

11.

Nội dung thực hiện

- Nội dung 1: Các bài toán “robust sum” của một họ hàm với ràng buộc theo nón và phụ thuộc vào các yếu tố không chắc chắn

. Kết quả: 2 bài báo quốc tế SCImago Q1

- Nội dung 2: Nghiên cứu các lớp toán adjustable và ứng dụng

. Kết quả: 1 bài báo quốc tế SCImago Q2

- Nội dung 3: Áp dụng kết quả đạt được vào các bài toán Minimax và bài toán tối ưu hai cấp.

. Kết quả: 2 bài báo quốc tế SCImago Q1

12.

Kết quả

* Sản phẩm mềm: Không.

* Sản phẩm cứng: Không.

* Sản phẩm đào tạo và khoa học:

. 04 bài báo SCImago Q1 trên các tạp chí chuyên ngành tối ưu và toán ứng dụng.

. 1 bài báo quốc tế SCImago Q2

. Đào tạo: 01 Tiến sĩ (đã được cấp bằng)  và 01 Thạc sĩ (đã được cấp bằng)

13.

Thông tin liên hệ CNĐT

Email: ndinh@hcmiu.edu.vn./ Điện thoại:  0908131286