logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG loại B tại Trường Đại học Quốc tế: Gia cường khả năng kháng cắt của dầm bêtông cốt FRP

05/09/2023 - 07:17

1.

Tên đề tài:

Gia cường khả năng kháng cắt của dầm bêtông cốt FRP

2.

Mã số:

B2021-28-04

3.

Chủ nhiệm đề tài:

PGS.TS. Trần Cao Thanh Ngọc

Nhóm nghiên cứu gồm: 3PGS.TS, 2TS và 2ThS .

4.

Đơn vị:

Trường Đại học Quốc tế , Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

5.

Lĩnh vực:

Xây Dựng

6.

Loại hình:

Nghiên cứu cơ bản

7.

Thời gian thực hiện:

 24 tháng

8.

Kinh phí nghiên cứu:

640 triệu đồng

9

Thời gian nghiệm thu

Ngày 29 tháng 8 năm 2023

10

Chủ tịch Hội đồng và quyết định thành lập HĐ

GS.TS Lê Văn Cảnh (Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM) theo Quyết định 1115/QĐ-ĐHQG, ngày 16/8/2023 của Giám đốc ĐHQG-HCM.

11.

Nội dung thực hiện

(chi tiết theo nội dung thực hiện/đăng ký; không quá  800 từ)

- Nội dung 1: Lập chương trình khảo sát thực nghiệm dầm bêtông cốt FRP với chiều dài nhịp, phương pháp gia cường và số lớp gia cường thay đổi chịu tải trọng tĩnh theo kiểu uốn 3 điểm

. Kết quả: báo cáo thí nghiệm

- Nội dung 2: Kiểm chứng mức độ chính xác của các công thức hiện hành cho kết cấu bêtông cốt thép gia cường kháng cắt trong việc áp dụng để dự đoán chuyển vị cắt cũng như cường độ kháng cắt cho bêtông cốt FRP được gia cường kháng cắt

. Kết quả: báo cáo phân tích và nhận xét kết quả thí nghiệm

- Nội dung 3: Đề xuất mô hình khả năng kháng cắt dựa trên phương pháp giàn ảo cho bêtông cốt FRP có gia cường kháng cắt bằng tấm FRP hoặc bêtông cốt lưới dệt TRC

. Kết quả: bài báo khoa học trong nước đăng trên tạp chí Xây Dựng- Bộ Xây Dựng

- Nội dung 4: So sánh kết quả dự đoán khả năng kháng cắt từ mô hình giàn ảo được đề xuất ở nội dung 3 với kết quả thí nghiệm thu được từ nội dung 1

. Kết quả: bài báo khoa học (ISI Q1 SCImago) đăng trên tạp chí Structures

- Nội dung 5: Đề xuất mô hình chuyển vị cắt dựa trên phương pháp giàn ảo cho dầm bêtông cốt FRP có gia cường kháng cắt bằng tấm FRP hoặc bêtông cốt lưới dệt TRC

. Kết quả: báo khoa học trong nước đăng trên tạp chí Xây Dựng- Bộ Xây Dựng

- Nội dung 6: So sánh kết quả dự đoán chuyển vị cắt từ mô hình giàn ảo như được đề xuất ở nội dung 5 với kết quả thí nghiệm thu được từ nội dung 1

. Kết quả: bài báo khoa học (ISI Q1 SCImago) đăng trên tạp chí Case Studies in Construction Materials

12.

Kết quả

* Sản phẩm mềm: 02 báo cáo chuyên đề.

* Sản phẩm cứng: Không.

* Sản phẩm đào tạo và khoa học:

. 02 bài báo (Q1)  trên tạp chí Structures và Case Studies in Construction Materials;

. 02 bài báo trên tạp chí thuộc danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Xây dựng - Kiến trúc.

. Đào tạo: 01 thạc sỹ.

13.

Hình ảnh giới thiệu kết quả (1-2 hình tiêu biểu)

Phương pháp gia cường áp dụng trong nghiên cứu

14.

Thông tin liên hệ CNĐT

Email: tctngoc@hcmiu.edu.vn./ Điện thoại: 0946464649