logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Lịch báo cáo đề tài Khoa học Công nghệ cấp ĐHQG (cấp Bộ) Tháng 8 năm 2023

30/08/2023 - 07:19

STT

Đề tài

1

Thời gian: Lúc 08g30, ngày 30/8/2023

Địa điểm: Trường Đại học Quốc tế, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức

Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế

Mã số đề tài: B2021-28-03

Tên đề tài: Một số lớp bài toán tối ưu với yếu tố không chắc chắn và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: GS.TSKH. Nguyễn Định

Quyết định nghiệm thu số 1113/QĐ-ĐHQG ngày 16/8/2023 của Giám đốc ĐHQG-HCM

Chủ tịch Hội đồng: GS. TS. Đặng Đức Trọng