logo

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”

25/08/2020 - 04:11

Nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 để tạo ra các sản phẩm trong sản xuất-kinh doanh và dịch vụ; hỗ trợ đổi mới và triển khai mô hình quản trị, sản xuất-kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên và quan trọng theo định hướng chuyển đổi số, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2018 phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”, mã số KC-4.0/19-25.

Để triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình KC-4.0/19-25 thực hiện từ năm 2022, Bộ KH&CN kêu gọi đề xuất đề tài/dự án khoa học và công nghệ từ các tổ chức, doanh nghiệp KH&CN, viện nghiên cứu, trường đại học trên cả nước, cụ thể:

1. Các đề xuất cần phù hợp với mục tiêu, nội dung, sản phẩm đã được ban hành tại Quyết định số 2813/QĐ-KHCN ngày 27/09/2018 của Bộ KH&CN (Quyết định này được đăng tải tại mục “Văn bản chỉ đạo, điều hành” trên cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN www.most.gov.vn), trong đó ưu tiên:

- Các đề xuất của các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh.

- Các đề xuất có sự phối hợp giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức, doanh nghiệp KH&CN, đặc biệt là các công ty khởi nghiệp sang tạo nhằm hỗ trợ, hoàn thiện công nghệ.

- Các đề xuất có sự đặt hàng và tài trợ từ doanh nghiệp.

- Các đề xuất có sản phẩm có thể triển khai ứng dụng trực tiếp trong đời sống, có sự lan toả trong xã hội.

- Các đề xuất nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 nằm trong Danh mục của Quyết định số 3685/QĐ-BKHCN ngày 03/12/2018 của Bộ KH&CN.

- Các đề xuất có đăng ký sở hữu trí tuệ, sáng chế.

Các đề xuất liên quan đến các mô hình chuyển đổi, đổi mới sáng tạo và triển khai mô hình quản trị, sản xuất kinh doanh của các tổ chức, các doanh nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên và quan trọng theo định hướng chuyển đổi số, thích ứng với cuộc CMCN lần thứ 4.

2.     Các đề xuất sẽ được tiếp nhận theo nhóm nội dung thuộc khung chương trình KC-4.0/19-25 như sau:

+ Nhóm 1: Nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 (trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (Blockchain), phân tích dữ liệu lớn (Big data Analytics), Internet kết nối vạn vật (IoT), mạng di dộng thế hệ thứ 5 (5th Generation mobile network), Rô bốt (Robot), điện toán đám mây (I cloud compting)… để tạo ra các sản phẩm trong sản xuất – kinh doanh và dịch vụ như: y tế, du lịch, tài chính-ngân hàng, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, chế tạo, giáo dục-đào tạo và dạy nghề, giao thông, xây dựng, thông tin-truyền thông, tài nguyên-môi trường, quốc phòng, an ninh.

+ Nhóm 2: Nghiên cứu các mô hình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và triển khai mô hình quản trị, sản xuất kinh doanh của các tổ chức, các doanh nghiệp theo hướng chuyển đổi số, chủ động tham gia cuộc cách mạng lần thứ 4; nghiên cứ phát triển các nền tảng phục vụ chuyển đổi số trong các lĩnh vực ưu tiên.

+ Nhóm 3: Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu và hạ tần số làm nền tảng, phục vụ phát triển và ứng dụng công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0.

3. Ngoài ra, các đề xuất cần có địa chỉ ứng dụng các kết quả do đề tài/dự án tạo ra; cam kết hỗ trợ hoàn thiện, chuyển giao công nghệ và triển khai ứng dụng trực tiếp trong đời sống, kinh tế, xã hội. Tổ chức, cơ quan ứng dụng sản phẩm của đề tài/dự án được đề xuất cần có đủ uy tín và năng lực để tiếp nhận và triển khai một cách hiệu quả sản phẩm được tạo ra.

4. Mẫu đề xuất nhiệm vụ theo quy định tại Phụ lục của Thông tư số 03/2017TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014TT-BKHCN ngày 26/05/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (có thể tải từ cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN www.most.gov.vn).

Thông tin chi tiết về Chương trình này, Quý Thầy Cô vui lòng tham khảo trong file Công văn số 2197/BKHCN-VP của Bộ KH&CN được đính kèm.

Hồ sơ đề xuất: Quý Thầy Cô vui lòng gửi 02 bộ hồ sơ theo mẫu của Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN và Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN. 

Thời gian nhận đề xuất: Thời gian nhận hồ sơ đề xuất nhiệm vụ: Quý Thầy cô vui lòng gửi hồ sơ Phòng QLKH: trước Thứ Hai, ngày 26/10/2020

 

Chuyên viên liên hệ: Nguyễn Thái Châu - ext: 3338 (ntchau@hcmiu.edu.vn)