logo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
" TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP "

Thông báo đăng ký đề tài KH&CN cấp cơ sở dành cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh năm 2020

03/09/2020 - 11:24

Thời gian đăng ký:
       - Sinh viên, Học viên cao học và Nghiên cứu sinh nộp hồ sơ đăng ký về Khoa/Bộ môn/Trung tâm trước 16g00 Thứ Sáu ngày 25/9/2020 

           + Thuyết minh đề cương (Mẫu S1).
           + Bảng điểm (Chỉ đối với sinh viên).
       - Đơn vị gửi công văn danh sách các đề tài tham gia xét duyệt (Mẫu S7 và S8) về Phòng QLKH trước 16g00 Thứ Sáu ngày 02/10/2020.

 Chi tiết về các biểu mẫu dành cho CNĐT và các Khoa/ Bộ môn/ Trung tâm vui lòng truy cập tại địa chỉ: https://ord.hcmiu.edu.vn/bieumau

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm. Công văn (bản giấy) sẽ được gửi đến các đơn vị.

Kính mong Quý Thầy Cô, Quý Khoa, Bộ môn và Trung tâm, Phòng CTSV, Phòng ĐT ĐH, Phòng ĐT SĐH và Đoàn Thanh niên vui lòng phổ biến đến Sinh viên, Học viên cao học và Nghiên cứu sinh có quan tâm đăng ký tham gia.

Chuyên viên liên hệ: Nguyễn Lê Khánh Linh, nlklinh@hcmiu.edu.vn (Ext: 3338)